Smart IT & Big Data


Projektet:
 

Dansk IT-forskning er inden for en række felter blandt de førende i verden. Det gælder blandt andet indlejrede systemer og fremtidens internet, der begge af EU er spået til at være nogle af de største fremtidige vækstområder. Denne forskning bør i højere grad kommercialiseres og på den måde komme hele samfundet til gode, og derfor peger vi på IT som en absolut vækstdriver for danske virksomheder, siger professor Jan Madsen fra DTU Compute.

Danske produktionsvirksomheder kan fx. optimere både produktionen, ressourceforbruget og spore fejl i produktionen, hvis de bliver bedre til at udnytte IT og Big Data i produktionen. Det konkluderer Teknologisk Institut i et nyt notat, som gennemgår mulighederne for brug af Big Data i danske produktionsvirksomheder. Ifølge internationale studier er datadrevne virksomheder i gennemsnit mere produktive og mere profitable end virksomheder, der slet ikke anvender IT og Big Data-værktøjer. Big Data kan give en værdifuld indsigt, der kan optimere virksomhedens produktion og minimere risici i hele virksomhedens værdikæde, siger centerchef Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Begrebet Big Data dækker over indsamling, opbevaring, analyse og fortolkning af enorme datamængder, der skabes i IT systemerne. 90 procent af al data i verden er skabt i løbet af de seneste to år, og datamængden forsætter med at vokse eksponentielt. Begrebet Internet of Things dækker bl.a. over kommunikationsleddet for indsamlingen af data, samt eventuelt datatransmission for fjernstyring af apperater og andre ting. Begrebet Cloud Computing dækker både over opbevaring af de mange data, samt den enorme computerkraft der skal til for at analysere denne datamængde.

Projektet blev derfor kaldt B.I.C. for-analyse som står for Big Data, Internet of Things og Cloud Computing, der i vores verden hænger unægteligt sammen.


Projektpartnere:
 

 • Mads Clausen Insituttet (SDU Sønderborg),
 • CLEAN (Lean Energy Cluster),
 • UdviklingsRåd Sønderjylland.

 

Vidensdeling & Matchmaking:
 

For-analyse projektet har afholdt to arrangementer for at dele den opnåede viden, identificere syddanske virksomheder med interesse for området samt eventuelt at matche disse for et fremtidigt samarbejde:

 • En WORKSHOP blev afholdt på Mads Clausen Institutet (SDU) på Alsion den 26. maj 2015 fra 13:00 - 16:00.
  • Præsentationerne fra workshoppen kan downloades ved at klikke HER.
    
 • Et SEMINAR blev afholdt på Mads Clausen Institutet (SDU) på Alsion den 24. juni 2015 fra 14:00 - 17:00.
  • URS præsentation fra seminaret kan downloades ved at klikke HER.
  • SDU præsentation fra seminaret kan downloades ved at klikke HER.
  • IBM præsentation fra seminaret kan downloades ved at klikke HER.

 

Projektets formål:
 

For-undersøgelses-projektets formål er at tilvejebringe viden og udarbejde analyser, som danner projektgrundlag for etablering af en syddansk indsats for videndeling samt koncept- og teknologiudvikling i relation til anvendelse af ”Big Data”, ”Internet of Things” og ”Cloud Computing” til udvalgte produkter og løsninger inden for energieffektivisering.

Den kommende projektindsats, som forprojektet sigter mod at etablere, bidrager til udvikling og fremstilling af produkter og løsninger, som matcher fremtidens øgede krav om integration og styring af energisystemerne. Det sker gennem anvendelse af mulighederne i moderne informations- og kommunikationsteknologi.

Resultaterne af forundersøgelserne sigter dermed mod generelt at understøtte syddansk forretningsudvikling inden for energieffektivisering, hvorved der skabes et forbedret grundlag for øget vækst og beskæftigelse. I forhold til aktiviteterne med koncept- og teknologiudvikling er sigtet med den kommende projektindsats i særlig grad at tilgodese behovene hos små og mellemstore virksomheder.


Projekt beskrivelse:
 

Forprojektet sigter mod at etablere en indsats til udvikling og fremstilling af produkter og løsninger, som matcher fremtidens øgede krav om integration og styring af energisystemerne. Det sker gennem anvendelse af mulighederne i moderne informations- og kommunikationsteknologi – Big Data, Internet of Things og Cloud Computing.

Big Data er et begreb, der anvendes om store mængder af data, der produceres og lagres. Det drejer sig om mange forskellige typer af data, der kan udnyttes til forretningsmæssige formål (produktionsdata, finansielle data, offentlige data samt data fra sociale medier, sensorer mv.).

Internet of Things (IoT) er et begreb, der bruges til at beskrive maskiner og produkter, der er i stand til at kommunikere automatisk via internettet. Udbredelsen af IoT måles bl.a. på antal af simkort til maskiner, som er stærkt stigende.

Cloud Computing (Cloud) er et begreb, som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. Facebook eller webmail (f.eks. hotmail) er eksempler, hvor applikationen ligger i ”skyen” og ikke er installeret på computeren. For virksomheder er applikationer såsom økonomisystem (ERP) eller salgssystem (CRM) i stigende grad flyttet ud i skyen og det samme kan gøres med data back-up.

Flere analyser viser, at virksomheder, der baserer sig på Big Data, klarer sig 5-6 % bedre målt på indtjening end andre virksomheder. Potentialet er ifølge nyeste forskning enormt, bl.a. på energiområdet, men det kræver fokus på den digitale udvikling i industrien.

Et eksempel fra Danfoss Food Retail (Børsen artikel, 26. september 2014) er, at man opsamler og bearbejder data om temperatur og luftfugtighed fra kølediske i de 2000 amerikanske supermarkeder, de leverer til. Supermarkederne betaler for, at Danfoss overvåger dem på energisiden og leverer rapporter samt forslag til, hvordan de kan optimere. Danfoss forventer, at omsætningen vokser til et tocifret millionbeløb over et par år. Desuden leverer disse data et live-billede af branchens energibehov. Endeligt kan data anvendes til at overvåge energiforbrug, så supermarkederne om kort tid kan bruges som aflastning for energinettet ved eksempelvis at slukke frysere i kort tid og dermed bidrage til fremtidens Smart Grid.

Udfordringerne for mange virksomheder, især SMV’er, er, at der hyppigt er kompetencemangel i forhold til at forstå forretningsmuligheder, og at det er dyrt og besværligt at komme i gang. Den danske erhvervsstruktur med mange SMV’er har et beskedent digitaliseringsniveau og mangler sammenkobling af hele værdikæden samt forretningsmodeller for udnyttelse af ustrukturerede data.

Forprojektet behandler emner, som f.eks. overordnet infrastruktur og teknologi i forbindelse med Big Data, IoT og Cloud, konceptudvikling til anvendelse inden for udvalgte applikationsområder og demonstrator-cases med anvendelse i konkrete apparater.

Dermed målretter forprojektet sig udvikling af produkter og løsninger, som tilgodeser behovene i forhold til den generelle styring af de overordnede elektriske og termiske energisystemer, såvel som anvendelse i forbindelse med energiforbrug i bolig-, kontor- og produktionsbygninger, jf. Figur 1.

Figur 1. Skitsering af mulig anvendelse af Big Data, IoT og Cloud til formål inden for energieffektivisering gennem en generel arkitektur, som tillader kommunikation mellem apparater og cloud services/servere. Via en operator station eller consumer app kan der interageres med cloud serveren for at opsamle data og styre de embeddede apparater, der findes i bolig-, kontor- og produktionsbygninger.

Eksempler på data fra embedded boligapparater, som kan kommunikere via internettet med en cloud server, er i relation til varmeforbrug, elforbrug og ventilation. Når en cloud server modtager disse data kan den analysere efter forskellige sammenhænge. Hvis cloud serveren har passede software installeret, kan den regulere boligens apparater.

Danmarks Vækstråd har igangsat en analyse af de centrale anvendelsesmuligheder, potentialet i forskellige brancher, og barrierer for udnyttelse af Big Data i erhvervslivet.

Forprojektet vil fokusere på mulighederne inden for energieffektivisering i Sønderborg/ Sønderjylland og dermed supplere Vækstrådets analyse. Det grundliggende udgangspunkt er fokus på koncepter og teknologi med en positiv business case, hvor det er muligt at lave en low-cost og produktionsorienteret løsning.

Den kommende projektindsats skræddersyes til at tilgodese behovene hos syddanske og især sønderjyske virksomheder inden for energieffektiviseringssektoren. Perspektivet ved at gennemføre en fremtidige projektindsats er, at der opbygges et kompetencemæssigt grundlag for at skabe en øget konkurrencedygtighed for energieffektive produkter og løsninger.

Forprojektets arbejdsområder med delmål i relation hertil omfatter:

 1. State-of-the-art analyse: Tilvejebringe, strukturere og dokumentere viden, som belyser state-of-the-art teknologi og anvendelse inden for Big Data, IoT og Cloud, som har relevans for energieffektiviseringssektoren. Samtidig klarlægges tendenser for den fremtidige udvikling. I tilknytning hertil identificeres særlige perspektiver for syddanske virksomheder, der opererer inden for energieffektivitet. Projektet vil også screene igangværende initiativer og aktørfeltet i relation til energieffektivitet og anvendelse af Big Data, IoT og Cloud.
 2. Scenarier for forretningsudvikling: Identificere, analysere og beskrive markedsmæssige potentialer og udfordringer, der på kort, mellemlangt og langt sigte knytter sig til anvendelse af Big Data, IoT og Cloud inden for udvalgte applikationsområder, som er interessante for syddanske virksomheder, der leverer produkter og løsninger til energieffektivisering.
 3. Grundlag for projektindsats: Afdække finansieringsmuligheder, identificere potentielle projektpartnere, og udarbejde grundlag for en projektindsats om anvendelse af Big Data, IoT og Cloud til udvalgte produkter og løsninger til energieffektivisering. Udarbejde konkrete projektansøgningsmateriale, som tilvejebringer tilskud til en platformsindsats inden for området.
 4. Projektstyring og formidling: gennemføre effektiv styring af projektet, inddrage relevante yderområde SMV’er, og formidle resultater

 

I tilknytning til arbejdspakkerne forventes følgende resultater/aktiviteter i relation til Big Data, IoT og Cloud:

 1. Indsamle og strukturere viden om generel anvendelse samt udviklingstendenser.
 2. Gennemføre dybdegående analyse og dokumentation af anvendelsen i relation til energieffektiviseringssektoren, og perspektiverne for fremtiden.
 3. Identificere særlige perspektiver for syddanske energieffektiviseringsvirksomheder.
 4. Kortlægge igangværende initiativer og aktørfeltet med relation til energieffektiviseringssektoren.
 1. Screene mulige applikationsområder inden for den syddanske energieffektiviseringssektor, og udvælge områder, hvor der ønskes øget viden om forretningsmuligheder.
 2. Tilvejebringe viden, der kan anvendes som grundlag for forretningsanalyse på udvalgte energieffektiviserings applikationsområder, og gennemføre analyser med klarlægning af muligheder og barrierer for markedspotentialer på kort, mellemlangt og langt sigte.
 1. Udarbejde oversigt over tilskudsmuligheder for ansøgning om støtte til projekter om anvendelse inden for udvalgte områder af energieffektiviseringssektoren.
 2. Frembringe specifikt grundlag for en projektindsats på udvalgte områder af den syddanske energieffektiviseringssektor. Herunder udarbejde konkret projektansøgningsmateriale.
 1. Opbygge projektteam og projektstyregruppe, herunder etablering og drift af relevante arbejdsgrupper
 2. Identificere og inddrage relevante SMV’er i projektaktiviteter, særligt med yderområde beliggenhed
 3. Gennemføre projektadministrative opgaver, herunder regnskab og rapportering.
 4. Formidlingsaktiviteter internt såvel som eksternt, bl.a. gennem afholdelse af workshops/seminarer.


Vil du vide mere?
 

 • Så er du velkommen til at kontakte Direktør Claus Schmidt på mobil 29 68 50 76.