Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER

for foreningen Udviklingsråd Sønderjylland (URS)

 

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Udviklingsråd Sønderjylland (URS). Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune.

 • 2 Formål

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland.

Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at

 • bo, arbejde og uddanne sig
 • drive og udvikle private og offentlige virksomheder
 • forretningsudvikle ideer

Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger, rammebetingelser og relationer.

 • 3 Opgaver

URS’ formål udføres ved, at URS faciliterer en strategisk ramme og et netværk, der på kort og langt sigt arbejder med 3 hovedopgaver:

Erhvervsklynger:

 • Positionere, åbne og forretningsudvikle i forhold til klyngens behov og værdikæde.
 • Styrke klyngernes udvikling med ledelseskraft fra URS.
 • Involvere specialkompetencer i klyngernes arbejde.
 • Skabe samarbejde på tværs af de syd- og sønderjyske klynger med udgangspunkt i deres værdikæde.

Rammebetingelser:

 • Påvirke rammebetingelser med størst mulig tyngde fra URS og kommunikere dette i et fælles talerør.
 • Sætte fokus på barrierer og udfordringer i erhvervsklyngers behov, som f.eks. infrastruktur, kapitalfremskaffelse, arbejdskraft og uddannelse.

Relationer:

 • Skabe fælles identitet og fællesskabsfølelse.
 • Tiltrække virksomheder, arbejdskraft og kapital.
 • Styrke samarbejdet om udvikling af klynger og rammebetingelser med andre lande.
 • 4 Medlemmer

URS udgøres af:

 • Borgmesteren fra hver af de 4 sønderjyske kommuner.
 • 1 bestyrelsesmedlem fra hver af de 4 sønderjyske kommuners erhvervsforeninger.
 • 1 repræsentant fra hver af de 3 videregående uddannelser (LVU, MVU og KVU).
 • 1 repræsentant fra hhv. 1 uddannelsesinstitution og 1 videncenter.
 • 1 repræsentant fra hver af arbejdsmarkedets parter (RAR og DI)
 • repræsentanter for erhvervsliv og klynger

Ved udpegning af repræsentanter fra erhvervsliv og klynger, skal der tilstræbes en geografisk, branche og størrelsesmæssig balance.

Såfremt en repræsentant fra erhvervslivet eller klynge ønsker optagelse i URS, afgør bestyrelsen, hvorvidt ansøgeren kan optages.

Bestyrelsen skal i sin udpegning af medlemmer følge URS’ formål, der er angivet i URS’ formålsparagraf.

Medlemskabet af foreningen ophører, når medlemmet ikke længere er aktivt tilknyttet en medlems-

virksomhed i form af ansættelse hos den pågældende virksomhed.

 • 5 Udviklingsråd

 Udviklingsrådet er foreningens overordnede myndighed. Møde i udviklingsrådet afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsordenen. Der afholdes mindst 5 møder om året. I forbindelse med et af møderne afholdes foreningens generalforsamling. På foreningens generalforsamling har hvert medlem 1 stemme.

Budget, handlingsplan samt vedtagelse af et medlemsbidrag for det kommende år drøftes og vedtages på mødet i 4. kvartal.

Mødeplan fastlægges halvårligt. Indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden skal finde sted med 1 uges varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Dagsorden for generalforsamlingen, der afholdes inden den 30. april hvert år, skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret årsrapport
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
 • 6 Bestyrelse

 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer.

Formanden vælges blandt repræsentanterne for erhvervslivet og klynger på generalforsamlingen af medlemmerne. Næstformanden vælges ligeledes på generalforsamlingen og vælges blandt de 4 sønderjyske borgmestre. Valget sker for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år. Derudover består bestyrelsen af 5 øvrige medlemmer, hvor de 3 øvrige sønderjyske borgmestre er fødte medlemmer af bestyrelsen.

Blandt repræsentanter for erhvervsliv og klynger på generalforsamlingen vælges yderligere 2 medlemmer. Kandidater til bestyrelsen skal have meldt deres kandidatur til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

De øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen har ansvaret for sammen med direktøren for foreningens sekretariat:

 • At udføre foreningens formål og opgaver
 • At udarbejde årlig handlingsplan og budget til foreningens møde i 4. kvartal
 • At afrapportere seneste års aktiviteter til generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af en formand og næstformand fra bestyrelsen eller hhv. formanden eller næstformanden for bestyrelsen sammen med foreningens direktør.

 • 7 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 • 8 Budget og finansiering

Budget og medlemsbidrag, der skal realisere handlingsplan for kommende kalender år, vedtages på mødet i 4. kvartal.

Foreningens drift finansieres for midler, der fremkommer fra medlemmerne, samt fra fonde, virksomheder og institutioner i øvrigt.

50 % af foreningens drift finansieres af tilskud fra de 4 sønderjyske kommuner.

De resterende udgifter finansieres dels ved et årligt medlemsbidrag, der fastsættes på mødet i sidste kvartal, dels ved tilskud, der ydes dels fra medlemskredsen og dels fra andre virksomheder og institutioner. Bestyrelsen og direktøren for sekretariatet tager med afsæt i handlingsplanen kontakt til de virksomheder og institutioner, som må formodes at have interesse i at realisere handlingsplanen.

 • 9 Hæftelse

Foreningens medlemmer og foreningens bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningen ved den til enhver tid værende formue i foreningen.

 • 10 Vedtægtsændringer

 Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages på foreningens generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 • 11 Foreningens opløsning

Forslag til foreningens opløsning kræver vedtagelse på foreningens generalforsamling med 2/3 af samtlige medlemmer. Opnås stemmemajoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Dato:

Som dirigent:

 

 

 

Bestyrelsen består af de fire sønderjyske borgmestre og tre erhvervsledere

Jesper Arkil

Jesper Arkil

Formand

Formand, Arkil Holding A/S

Erik Lauritzen

Erik Lauritzen

Næstformand

Borgmester, Sønderborg Kommune

Mads Skau

Mads Skau

Medlem

Borgmester, Haderslev

Jan Riber Jakobsen

Jan Riber Jakobsen

Medlem

Borgmester, Aabenraa Kommune

Mette Boye Sørensen

Mette Boye Sørensen

Medlem

Adm. direktør, Hydro Extrusion Denmark A/S

Jens Gaarde Gad

Jens Gaarde Gad

Medlem

Head of Global Services North Europe, Danfoss A/S

Jørgen Popp Petersen

Jørgen Popp Petersen

Medlem

Borgmester, Tønder

Mød vores medlemmer:

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra UdviklingsRåd Sønderjylland

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required
Din emailadresse er påkrævet for at kunne modtage vores nyhedsbrev

Vi indsamler ovenstående information for at kunne sende dig vores seneste nyheder.

Du kan til hver en tid afmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke "afmeld nyhedsbrev" i bunden af de emails du modtager fra os.

Vi behandler dine oplysninger med omhu, og du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger vi har på dig, eller få dem slettet. Du kan læse mere om hvordan under vores privatlivspolitik.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.