Lean Energy Cluster (CLEAN) – LEC 2.0

Foreningen Lean Energy, Udvikling Fyn, Udviklingsråd Sønderjylland, Danish Energy Solutions og Grøn Erhvervsvækst bidrager i fælleskab til at udvikle den nationale energieffektiviseringsklynge Lean Energy Cluster, som er forankret i Region Syddanmark. Foreningen Lean Energy har ansat et sekretariat – klyngesekretariatet, der betjener klyngens medlemmer og har ansvar for gennemførelse af projekter og den dertil hørende økonomi.

Projektpartnere

Udvikling Fyn (UF), Udviklingsråd Sønderjylland (URS), Danish Energy Solutions (DES) og Grøn Erhvervsvækst (GE) er partnere i projektet, og deltager i kraft af deres lokalkendskab og nære relationer til erhvervslivet (UF og URS), og/eller særlige faglige kompetencer (DES og GE).

Du kan læse mere på CLEAN Clusters egen hjemmeside: http://www.cleancluster.dk

Målsætning

Målet for aktiviteterne i klyngen er at øge virksomhedernes kompetencer i form af styrket innovationsgrad og flere SMV’er, der deltager i eksportfremmeaktiviteter. Projektets aktiviteter omfatter tillige en fokuseret indsats indenfor LEC’s teknologiområder, der øger antallet af vækstiværksættere. Klyngen er kendetegnet ved at denne er konstitueret af enkelte store virksomheder og en underskov af innovative SMV’er. Der vil være en løbende tilgang af partnere gennem projektperioden. Projektet udvikler klyngen ved aktiviteter, der understøtter virksomhedernes vækstpotentiale og ved at bidrage til en øget professionalisering af klyngesekretariatet. Nedenfor er projektets arbejdspakker, herunder aktiviteter, og rollefordelingen uddybende beskrevet.

Arbejdspakker i projektet

WP 1.0 Konsolidering af klyngen:

Arbejdspakkens aktiviteter bidrager til konsolidering af klyngen ved at sikre kritisk masse gennem øget virksomhedsnetværk (130 virksomheder og kommuner i projektperioden) både i og udenfor Region Syddanmark. Arbejdspakken sikrer også en generel koordinering af erhvervsfremmeaktiviteter blandt projektets partnere i regi af Lean Energy Cluster.

WP 2.0 Kompetenceudvikling:

For at kunne indfri klyngens vækstpotentiale er det vigtigt at klyngesekretariatet og dets klyngeydelser i større grad professionaliseres. En vigtig indsats i projektet er derfor kompetenceudvikling af sekretariatet, som opnås ved sekretariatets deltagelse i uddannelses- og kursusaktiviteter på højt specialiseret niveau i det formelle uddannelsessystem, f.eks. MBA, eller i kompetencegivende netværk nationalt og internationalt, som f.eks. EcocluP Cluster Managers Network.

WP 3.0 Strategiudvikling og implementering:

Denne arbejdspakke udvikler klyngens forretningsstrategi, således at denne i størst mulig grad er i overensstemmelse med klyngevirksomhedernes interesser. Målet er at sikre virksomhedsrelevante tiltag, som kan omsættes til handlingsplaner i de enkelte virksomheder. Endvidere har arbejdspakken til formål at etablere et monitoreringssystem som overvåger aktiviteterne i forhold til at strategi og handlingsplan muliggør dokumentation af klyngens erhvervsfremmeresultater.

WP 4.0 Iværksætteri:

Iværksætterindsatsen består i at tilbyde en gruppe af 4-6 iværksættere en skræddersyet vejledning om fælles udfordringer, som eksempelvis tiltrækning af investorer. Vejledningen tager udgangspunkt i det ’Iværksætterhjul’ som Udvikl9ing Fyn allerede anvender og kan derfor betragtes som en videreudvikling af denne vedledning.

WP 5.0 Matchmaking og synliggørelse:

Matchmaking mellem klyngens virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder muliggør videndeling, hvor komplementær viden mødes og nye samarbejdsformer opstår. En vigtig indsats er derfor at udvikle et generisk koncept for triple helix samarbejder samt danne basis for etablering af nye konsortier blandt virksomheder, iværksættere, videnpartnere og offentlige instanser. Endvidere er synlighed af klyngens aktiviteter, projekter og geografiske forankring af stor betydning for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, etablering af udenlandske virksomheder og indgåelse af internationale samarbejdsalliancer, der sikrer fremtidig eksportvækst blandt klyngens virksomheder samt tiltrækning af investorer.

WP 6.0 Internationalisering:

Gennem en målrettet udviklingsindsats bidrager denne arbejdspakke med at understøtte klyngevirksomhedernes indtræden på eksportmarkeder ved etablering af konkrete partnerskaber og fælles referenceprojekter som fremmer eksport af systemløsninger. Internationaliseringssporet kræver en engageret indsats fra de deltagende, derfor vil de deltagende virksomheder over projekt perioden afholde ca. 4300 timer på hovedaktiviteten internationalisering.

Samarbejdspartnere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Seneste nyheder