VEDTÆGTER

for foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Udviklingsråd Sønderjylland (URS). Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune.

 

§2

Formål

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland.

Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at

 • bo, arbejde og uddanne sig
 • drive og udvikle private og offentlige virksomheder
 • forretningsudvikle ideer

Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger, rammebetingelser og relationer.

 

§3

Opgaver

URS’ formål udføres ved, at URS faciliterer en strategisk ramme og et netværk, der på kort og langt sigt arbejder med 3 hovedopgaver:

Erhvervsklynger:

 • Positionere, åbne og forretningsudvikle i forhold til klyngens behov og værdikæde.
 • Styrke klyngernes udvikling med ledelseskraft fra URS.
 • Involvere specialkompetencer i klyngernes arbejde.
 • Skabe samarbejde på tværs af de syd- og sønderjyske klynger med udgangspunkt i deres værdikæde.

Rammebetingelser:

 • Påvirke rammebetingelser med størst mulig tyngde fra URS og kommunikere dette i et fælles talerør.
 • Sætte fokus på barrierer og udfordringer i erhvervsklyngers behov, som f.eks. infrastruktur, kapitalfremskaffelse, arbejdskraft og uddannelse.

Relationer:

 • Skabe fælles identitet og fællesskabsfølelse.
 • Tiltrække virksomheder, arbejdskraft og kapital.
 • Styrke samarbejdet om udvikling af klynger og rammebetingelser med andre lande.

 

§4

Medlemmer

URS udgøres af:

 • Borgmesteren fra hver af de 4 sønderjyske kommuner.
 • 1 bestyrelsesmedlem fra hver af de 4 sønderjyske kommuners erhvervsforeninger.
 • 1 repræsentant fra hver af de 3 videregående uddannelser (LVU, MVU og KVU).
 • 1 repræsentant fra hhv. 1 uddannelsesinstitution og 1 videncenter.
 • 1 repræsentant fra hver af arbejdsmarkedets parter (RAR og DI)
 • repræsentanter for erhvervsliv og klynger

Ved udpegning af repræsentanter fra erhvervsliv og klynger, skal der tilstræbes en geografisk, branche og størrelsesmæssig balance.

Såfremt en repræsentant fra erhvervslivet eller klynge ønsker optagelse i URS, afgør forretningsudvalget, hvorvidt ansøgeren kan optages.

Forretningsudvalget skal i sin udpegning af medlemmer følge URS’ formålsparagraf.

§5

Udviklingsråd

Udviklingsrådet er foreningens overordnede myndighed. Møde i udviklingsrådet afholdes, når forretningsudvalget finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Begæringen skal indgives til formandskabet og indeholde en angivelse af dagsordenen. Der afholdes mindst 5 møder om året. I forbindelse med et af møderne afholdes foreningens generalforsamling. På foreningens generalforsamling har hvert medlem 1 stemme. 1 af de andre 5 møder er URS Årsdag.

Budget, handlingsplan samt vedtagelse af et medlemsbidrag for det kommende år drøftes og vedtages på mødet i 4. kvartal.

Mødeplan fastlægges halvårligt. Indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden skal finde sted med 1 uges varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Dagsorden for generalforsamlingen, der afholdes inden den 30. april hvert år, skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret årsrapport
 4. Valg af forretningsudvalg
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt

 

§6

Forretningsudvalg

Foreningen ledes af et forretningsudvalg på 4 medlemmer. Formanden udpeges blandt repræsentanterne for erhvervsliv og klynger på generalforsamlingen af medlemmerne. Næstformanden vælges ligeledes på generalforsamlingen og vælges blandt de 4 sønderjyske borgmestre.

Valget sker for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år.

Forretningsudvalget består af 2 erhvervsrepræsentanter og 2 af de 4 sønderjyske borgmestre.

Valg til forretningsudvalget sker for 2 år ad gangen, således at en af erhvervslivets repræsentanter vælger i lige år og 1 borgmester i lige år og på samme måde vælges erhvervslivets repræsentanter i ulige år og 1 borgmester ligeledes i ulige år.

Forretningsudvalget har ansvaret for sammen med direktøren for foreningens sekretariat:

 • At udføre foreningens formål og opgaver
 • At udarbejde årlig handlingsplan og budget til foreningens møde i 4. kvartal
 • At afrapportere seneste års aktiviteter til generalforsamlingen

Foreningen tegnes af formand og næstformand fra forretningsudvalget eller én af hhv. formand eller næstformand fra forretningsudvalget sammen med foreningens direktør.

 

§7

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 

§8

Budget og finansiering

Budget og medlemsbidrag, der skal realisere handlingsplan for kommende kalender år, vedtages på mødet i 4. kvartal.

Foreningens drift finansieres for midler, der fremkommer fra medlemmerne, samt fra fonde, virksomheder og institutioner i øvrigt.

50 % af foreningens drift finansieres af tilskud fra de 4 sønderjyske kommuner.

De resterende udgifter finansieres dels ved et årligt medlemsbidrag, der fastsættes på mødet i sidste kvartal, dels ved tilskud, der ydes dels fra medlemskredsen og dels fra andre virksomheder og institutioner. Forretningsudvalget og direktøren for sekretariatet tager med afsæt i handlingsplanen kontakt til de virksomheder og institutioner, som må formodes at have interesse i at realisere handlingsplanen.

 

§9

Hæftelse

Foreningens medlemmer og foreningens forretningsudvalg hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningen ved den til enhver tid værende formue i foreningen.

 

§10

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages på foreningens generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§11

Foreningens opløsning

Forslag til foreningens opløsning kræver vedtagelse på foreningens generalforsamling med 2/3 af samtlige medlemmer. Opnås stemmemajoritet ikke, er forretningsudvalget berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Dato: 03.03.2021

Som dirigent: Claus Schmidt